VALNÁ HROMADA TJ - 10.11.2022

      TJ SPORT Němčičky,z.s. si dovoluje pozvat všechny své členy na valnou hromadu,  která  se  bude  konat ve čtvrtek 10.11.2022  v  18.30 hod. – občerstvení na vleku

Prezence členů od 18:00 hod.

 

Program:    

1.            Zahájení valné hromady, volba předsedajícího

2.            Schválení programu valné hromady a Jednacího řádu VH

3.            Volba mandátové a návrhové komise, volby ověřovatelů a zapisovatele zápisu

4.            Zpráva mandátové komise

5.            Potvrzení řádného členství přidruženým členům

6.            Zpráva o činnosti TJ za rok 2021-03/2022 a výhled na další období

7.            Zpráva o hospodaření TJ za rok 2021-03/2022

8.            Zpráva kontrolní komise za rok 2021-03/2022

9.            Schválení účetní závěrky za rok 2021-03/2022

10.         Členská základna a členské příspěvky - stanovení výše pro rok 2022

11.         Zprávy o činnosti oddílů za rok 2021-03/2022(kopaná, lyžování, plavání, stolní tenis)

12.         Různé a diskuse

13.         Usnesení

14.         Závěr

 

Upozornění:       Účast na valné hromadě je základní povinností každého člena!!!

 

Neomluvená neúčast na valné hromadě bude považována za nezájem o činnost a ČLENSTVÍ v TJ.

Na VH nebudou vybírány členské příspěvky – způsob placení a výše jsou předmětem jednání VH.

 

Poznámka: spolek je dobrovolným sdružením osob (fyzický či právnických – v závislosti na stanovách spolku) => nelze delegovat vlastní hlasy na jinou osobu nebo se nechat zastupovat.